Son Sayı
Önceki Sayılar
Mardin için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:42 07:22 12:29 15:00 17:18 18:46
İLETİŞİM
İYİ Partili Ezim´den 5 Aralık kutlaması
İYİ Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Derya Ezim, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı´nın verilmesinin 84. Yıldönümünü kutladı.
Tarih: 6.12.2018 12:41:00/ 261okunma / 0yorum

İYİ Parti Mar­din İl Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Derya Ezim, 5 Ara­lık Türk Ka­dı­nı­na Seçme ve Se­çil­me Hakkı´nın ve­ril­me­si­nin 84. yıl­dö­nü­mün­de kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­la­dı. Ezim, si­ya­si hak­la­rı­nın bi­lin­cin­de olan ve kul­la­na­bi­len İYİ Par­ti­li ka­dın­lar ola­rak bu hakkı veren yüce mec­lis ku­ru­cu­la­rı­nı say­gıy­la an­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, me­sa­jın­da şun­la­rı be­lirt­ti: “İYİ PARTİ, Genel Baş­ka­nı­nın, genel baş­kan yar­dım­cı­la­rı­nın, il ve ilçe baş­kan­la­rı­nın bir kıs­mı­nın kadın ol­du­ğu, teş­ki­lat­la­rın­da kadın ve er­ke­ğin eşit şe­kil­de görev yap­tı­ğı bir par­ti­dir. Türk ka­dı­nı­nın si­ya­si hak­lar­dan ayrı de­ğer­len­di­ril­me­si müm­kün ol­ma­yan me­de­ni hak­la­rı­nın bi­lin­ci­ne var­ma­sı için ül­ke­mi­zin her ye­rin­de ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­ruz. Ancak hak­la­rın kul­la­nıl­ma­sı için ka­dı­nı­mı­zın eko­no­mik ve kül­tü­rel dü­ze­yi­nin mu­asır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si­ne ge­ti­ril­me­si ge­re­kir. Eko­no­mik açı­dan güç­len­me­yen, hak et­ti­ği çağ­daş eği­ti­mi al­ma­yan ka­dın­la­rı­mı­zın karşı kar­şı­ya kal­dık­la­rı top­lum­sal bas­kı­lar kar­şı­sın­da güç­len­me­si müm­kün de­ğil­dir. Par­ti­miz ka­dı­na ver­di­ği önemi, ka­dı­nı güç­len­dir­mek için ne gibi ted­bir­ler ala­ca­ğı­nı parti prog­ra­mın­da be­lirt­miş­tir.

Dün­ya­da ka­dın­la­ra seçme ve se­çil­me hak­kı­nın ve­ril­di­ği ilk ül­ke­ler­den biri Tür­ki­ye´dir. 5 Ara­lık 1934´de Ana­ya­sa ve Seçim Ka­nu­nun­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le Türk ka­dı­nı­na mil­let­ve­ki­li seçme ve se­çil­me hakkı ta­nın­dık­tan sonra 1935 yı­lın­da ya­pı­lan ilk se­çim­de 17 kadın mil­let­ve­ki­li Mec­li­se gir­miş­tir. Bugün TBMM´de 102 kadın vekil ile tem­sil edil­mek­te­yiz. Buna rağ­men 1935´de dünya sı­ra­la­ma­sın­da ye­ri­miz ikin­ci­lik­ken bugün 133. sı­ra­da­yız. Nü­fu­sun ya­rı­sı­nı oluş­tu­ran ka­dın­la­rın ül­ke­mi­zin karar alma me­ka­niz­ma­la­rın­da ve mec­lis­te eşit sa­yı­da yer al­ma­şım is­ti­yo­ruz. Bunu ba­şar­mak için İYİ Parti´nin ka­pı­la­rı si­ya­se­te gir­mek is­te­yen tüm ka­dın­la­rı­mı­za açık­tır. 84. yıl kutlu olsun.”

/resimler/2018-12/6/1247565574266.jpg
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: Partili Ezim Aralık kutlaması
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *