Son Sayı
Önceki Sayılar
Mardin için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:42 07:22 12:29 15:00 17:18 18:46
İLETİŞİM
İşte Türk-İş´in asgari ücret teklifi
Asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 2,000 TL´nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini söyledi.
Tarih: 6.12.2018 14:17:35/ 112okunma / 0yorum

As­ga­ri Ücret Tes­pit Ko­mis­yo­nu´nun bugün ya­pı­lan ilk top­lan­tı­sın­da Ata­lay, “Enf­las­yon al­tın­da hiç bir zammı ne gö­rü­şü­rüz ne ko­nu­şu­ruz” dedi ve ek­le­di:

“As­ga­ri ücret ar­tı­şı için kır­mı­zı çiz­gi­miz enf­las­yon, 2,000 tl´nin üze­rin­de yüzde 25 enf­las­yon farkı ve bunun üze­ri­ne refah payı talep ede­ce­ğiz.”

TÜFE Kasım´da yıl­lık yüzde 21.62,ÜFE ise yıl­lık yüzde 38.54 ar­tar­ken, enf­las­yon ve­ri­si­nin ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­ka­nı Berat Al­bay­rak Kasım ayına iliş­kin ve­ri­le­rin enf­las­yon­da dü­şü­şün güçlü bir şe­kil­de baş­la­dı­ğı­nı ve bu düşüş eği­li­mi­nin sü­re­ce­ği­ni gös­ter­di­ği­ni söy­le­miş­ti.

Ay­rı­ca dün Mer­kez Ban­ka­sı (TCMB) 2019 yı­lı­na iliş­kin “Para ve Kur Po­li­ti­ka­sı” met­nin­de TCMB enf­las­yon he­de­fi­nin hü­kü­met ile va­rı­lan mu­ta­ba­kat­la uyum­lu yüzde 5´te ko­run­du­ğu­nu; para po­li­ti­ka­sı­nın ise enf­las­yo­nu bu he­de­fe ka­de­me­li yak­laş­tı­ra­cak şe­kil­de oluş­tu­ru­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

KOMİSYON OY ÇOK­LU­ĞUY­LA KARAR VERİYOR

Yasa ge­re­ği 5´er işçi, iş­ve­ren ve dev­let tem­sil­ci­si olmak üzere 15 ki­şi­den olu­şan As­ga­ri Ücret Tes­pit Ko­mis­yo­nu bugün ki ilk top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan işçi ve iş­ve­re­nin ev sa­hip­li­ğin­de de ayrı ayrı top­la­na­cak. 2019 yı­lın­da ge­çer­li ola­cak as­ga­ri üc­re­tin açık­lan­ma­sı­nın bek­len­di­ği dör­dün­cü ve son top­lan­tı ise yine Ba­kan­lık­ta ya­pı­la­cak.

Mev­zu­at ge­re­ği, Ba­kan­lı­ğın be­lir­le­di­ği üye­ler­den bi­ri­nin baş­kan­lık et­ti­ği ko­mis­yon, en az 10 üye­nin ka­tı­lı­mıy­la top­la­nıp, oy çok­lu­ğuy­la karar ve­ri­yor. Oy­la­rın eşit­li­ği ha­lin­de baş­ka­nın bu­lun­du­ğu ta­ra­fın ço­ğun­lu­ğu sağ­la­dı­ğı kabul edi­li­yor.

KAY­NAK: SÖZCÜ

/resimler/2018-12/6/1511215279318.jpg
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: İşte Türk asgari ücret teklifi
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *